ณีนา ล่ำซำ ลิเกิ้น Nina Lamsam Ligon :: Thai Presskit for Download (updated on 1 March 2012)